Családi Kalandklub - Alapító okirat
Menu Content/Inhalt
Üdv! arrow Alapítványunkról

Akikre büszkék vagyunk

Apródjaink: Joci és Laci

Szavazz!

Tábor Értékelő
 

Belépés


Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj

Statisztika

Látogatók: 2752769
Alapító okirat

I. Az Alapítvány neve és jellege

Az alapítvány elnevezése: MAGYAR CSERKÉSZKÜRT ALAPÍTVÁNY.

Az Alapítvány nyílt és közhasznú.

Az Alapítvány sem közvetett, sem közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és pártoktól támogatást nem fogad el. Az Alapítvány országgyűlési, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

II. Az Alapító

Az Alapító: Templomos Lovagrend - Krisztus Szegény Lovagjainak Rendje Magyar Preceptoria. Címe: 7090 Tamási, Építők útja 22.

III. Az Alapítvány székhelye

Az Alapítvány székhelye: Bp. 1051 Bp. Bajcsy-Zsilinszky út 24. III. 7/a.

IV. Az Alapítvány célja

1. Az Alapítvány célja, a (344. sz.) Szent István Király (Cserkészcsapat és) Ifjúsági Közösség ifjúságnevelő- ill. ifjúság- és család-védelmi célkitűzéseivel azonosulva, annak tevékenységét, programjait, szerveződéseit támogatva, a magyar ifjúság (a jövő nemzedéke) egészséges, hazafias, erkölcsös életre való nevelése, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok (ill. családok) számára a tehetséggondozás, hasznos szabadidő-kitöltés elősegítése, az életbe való elindulás, önállósodás segítése, illetve az ehhez szükséges szellemi, technikai, illetve anyagi és infrastrukturális háttér biztosítása, előteremtése. Közösségek-, klubok-, táborhelyek, esetleg oktatóbázis-, iskola-, stb. létesítése, valamint tanulmányi támogatás biztosítása.

Az Alapítvány a céljainak megvalósítása során

· közművelődési tevékenységet végez: történelmi, földrajzi, kulturális, folklór, természettudományos és egyéb tárgyú ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, filmvetítéseket tart,

· rekreációs, ügyességi és sportfoglalkozásokat, versenyeket szervez és bonyolít le,

· természetvédelmi, életmód-, honismereti, honvédelmi, építő- és napközis táborokat, túrákat, portyákat szervez, ill. bonyolít le,

· hagyományőrző tevékenységet végez, melynek során nemzeti ünnepeink egységes formában történő, méltó megünneplését szolgálja, illetve más nemzeti, egyházi, katonai, történelmi és más ünnepeken, megemlékezéseken való reprezentatív részvételt céloz meg, ill. népművészeti- és kézműves foglalkozásokat szervez és támogat

· bűnmegelőző, drogprevenciós és egészségügyi elsősegély, valamint katasztrófa- és polgári védelmi előadásokat, foglalkozásokat szervez.

Az alapítvány tevékenységei közül a közművelődési tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 20.§ c) pontjának 4. alpontja - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - alá tartozó közhasznú tevékenység, a sportfoglalkozások, versenyek szervezése és lebonyolítása az 1997. évi CLVI. tv. 20.§ c) pontjának 14. alpontja - sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - alá tartozó közhasznú tevékenység, a bűnmegelőző, drogprevenciós és egészségügyi elsősegély, valamint katasztrófa- és polgári védelmi előadások, foglalkozások szervezése pedig részben az 1997. évi CLVI. Törvény 20.§ c) pontjának 15. alpontja - közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás - alá tartozó tevékenység.

Az alapítvány, csak a közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében és másodlagosan végezhet vállalkozási tevékenységet.

2. Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében

gazdálkodik vagyonával, a vagyona gyarapításához minden olyan eszközt felhasznál, melyet a törvény alapítványoknak megenged. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. Az Alapítvány vagyonának gyarapítása vállalkozás révén csak másodlagos tevékenység, mely kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az Alapítvány közhasznú céljait megvalósíthassa

együttműködik az országos és a helyi igazgatási szervekkel, hasonló célú alapítványokkal, egyesületekkel, gyermekotthonokkal, iskolákkal, stb.

kapcsolatot tart fenn hasonló célú külföldi alapítványokkal, intézményekkel

jótékonysági-, kulturális-, hagyományőrző- és egyéb szórakoztató rendezvényeket-, kiállításokat-, előadásokat-, rekreációs programokat-, túrákat-, táborokat-, stb. szervez- és bonyolít le.

Az Alapítvány nyitott, programjaival elsősorban a 7 és 24 év közötti gyermekeket és fiatalokat, valamint a családokat célozza meg, etnikai, felekezeti, társadalmi hovatartozás nélkül. Az Alapítvány a programjait, szolgáltatásait a határon túli magyarság számára is nyújtani kívánja.

V. Az Alapítvány vagyona

1. Az Alapítvány induló vagyona: 100.000,- Ft, melyet az Alapító bocsát rendelkezésre, jelen Alapító Okirat aláírásával egy időben, pénzintézeti letétbe helyezve az összeget az Alapítvány számára.

2. Az Alapítvány nyitott, ehhez magyar és külföldi természetes és jogi személyek bármikor csatlakozhatnak, ha célkitűzéseivel egyetértenek, és értékelhető vagyoni hozzájárulást nyújtanak. Az anyagi hozzájárulás egyszeri, vagy ismétlődő, járadékjellegű pénzadomány lehet. Az Alapítványhoz csatlakozni lehet ingatlan, vagy ingó-vagyon, vagy más technikai eszköz adományozásával is. Az Alapítványhoz való csatlakozás szándékát a felajánlott összeg, vagy a vagyontárgy megjelölésével a kuratóriumnál írásban kell bejelenteni, illetve - amennyiben a kuratórium ezt lehetővé kívánja tenni - az Alapítványhoz akként is csatlakozni lehet, hogy külön nyilatkozat nélkül, az Alapítvány bankszámlájára utalnak át pénzösszeget.

Az Alapítvány pályázati úton is törekszik a céljai megvalósításához szükséges eszközök gyarapítására.

3. Az Alapítvány a jelen okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. Az Alapítvány pénzvagyonát az alapítványi célra való felhasználásig, a legjobb kamatfeltételeket biztosító pénzintézetnél kell elhelyezni, vagy a Kuratórium döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni, az Alapítvány, az alapító vagyont, a működése megkezdésekor felhasználhatja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat. A gazdálkodás részletes feltételeit a kuratórium határozza meg az Alapítvány Belső Gazdasági Szabályzatában, az alapítványok gazdálkodására vonatkozó mindenkori jogszabályok (jelenleg a 115/1992. (VII. 23.) Korm. sz. rendelet) figyelembe vételével.

VI. Az Alapítvány kezelője

1. Az Alapító, az Alapítvány képviselő és kezelő szerveként 3 fős kuratóriumot hoz létre, amelynek tagjait (az elnököt és a két további tagját) szintén az Alapító nevezi ki. A kuratórium elnökének és tagjainak kinevezése a jövőben is az Alapító jogköre. A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, azt az Alapító csak akkor vonhatja vissza, ha az elnök ill. a tag a tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti.

A kuratórium elnöke:

Balczó Rudolf

A kuratórium tagjai:

Hordós László

Gerencsér Balázs

2. A kuratórium ügyrendje:

A kuratórium munkáját az elnök irányítja.

A kuratórium üléseit az Alapítvány hivatalos helyiségében tartja, évente legalább két alkalommal. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke a napirend megjelölésével legalább tíz nappal az ülés időpontja előtt írásban hívja össze. Amennyiben az Alapítványnál megkezdi a működését a Pénzügyi Ellenőrző Testület, akkor annak tagjait szintén meg kell hívni a kuratórium üléseire, és azokon tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül részt vehetnek.

A kuratórium ülései nyilvánosak, a kuratórium csak kivételes esetben, jogszabály alapján (személyiségi jogok védelme, ill. egyéb jogszabály által meghatározott esetek) zártan tarthatja meg az ülését. A kuratórium határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges, határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyben föl kell tüntetni a határozat tartalmát, meghozatalának időpontját, hatályát, valamint azt, hogy a kuratóriumi tagok közül ki hogyan szavazott. A kuratórium határozatairól a kuratórium elnöke Határozatok Könyvét vezet, amelybe folyamatos sorszámozással bevezetik a határozatokat a jegyzőkönyv szerinti tartalommal. A határozatokat írásban kell közölni az abban érintett személyekkel.

A kuratórium működésének további szabályait és a kuratóriumi elnök részletes hatásköri szabályait a kuratórium határozza meg. Erről a kuratórium valamennyi tagjának jelenléte esetén, a tagok többségi határozata dönt.

3. A kuratórium feladatai:

a,) Gondoskodik az alapítvány vagyonának felhasználásáról.

b,) Gondoskodik a pénzkezelési és a befektetési szabályzat elkészítéséről.

c,) Az Alapítvány céljainak elérése érdekében felkutatja azokat a lehetőségeket, ahol hatékonyan tudja segíteni a céljainak megvalósítását.

d,) Nyilvános pályázatokat ír ki és meghatározza a megcélzottak körét, a pályázati feltételeket, a támogatott célt, a pályázat benyújtásának módját, formáját és határidejét, valamint az értékelés időpontját. Amennyiben a pályázat elbírálása nagyobb vagy különleges szakképzettséget igényel, úgy a kuratórium kérheti szakértő részvételét a munkában. A pályázókat (mind a győzteseket, mind veszteseket) a kuratórium, írásban köteles értesíteni, és a győztesekkel köteles közölni a pályadíj átvételének helyét és módját.

e,) Pályázaton kívül támogathat célt vagy személyt, amennyiben a kívánt személy vagy intézmény megjelölésével az Alapítványon keresztül juttatják a kiválasztottak részére az anyagi támogatást.

f,) Az Alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében olyan reklám, propaganda- anyagot készít, mely bemutatja az Alapítvány céljait és működési mechanizmusát, továbbá támogatókat kutat fel, az Alapítvány működését olyan szponzorokkal ismerteti meg, akiknek céljai az Alapítvány céljaival egybeesnek.

g,) A kuratóriumi ülés keretén belül határozattal hagyja jóvá az Alapítvány mérlegét, éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

4. A kuratóriumnak gondoskodnia kell arról, hogy az alapítványi eszközök, források igénybevételéért folyamodók közül az arra leginkább érdemesek pályázat útján kerüljenek kiválasztásra.

5. A kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésére megbízási jogviszony alapján eseti, vagy állandó jelleggel más, arra alkalmas szakjellegű vagy bankintézményt is igénybe vehet.

6. A kuratórium az Alapítvány feladatainak ellátására megbízási vagy munkaviszony alapján állandó jelleggel megbízottat ill. alkalmazottat foglalkoztathat.

7. A kuratórium saját működéséről és az alapítványi vagyon gyarapodásáról, illetve felhasználásáról az Alapítónak évente egyszer nyilvánosan beszámol.

8. Az Alapítványt kezelő szervezet költségeit az Alapítvány vagyonából fedezi. A kuratórium tagjai csak eseti díjazásban részesülhetnek (a díjazás összege a kuratórium egészét tekintve nem haladhatja meg az alapítvány vagyonának 1/20-át), emellett az alapítványi cél érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült, igazolt költségeik megtérítését kérhetik. A díjazás mértékéről évente dönthet a kuratórium.

9. Összeférhetetlenségi szabályok:

a,) A kuratórium elnöke, tagjai és közvetlen hozzátartozóik az Alapítvány által adott cél szerinti támogatásokra nem pályázhatnak, és azokból nem részesülhetnek.

b,) A kuratóriumi határozat meghozatalában nem vehet részt az elnök ill. a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közvetlen hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. E korlátozások nem vonatkoznak azokra az Alapítvány célja szerinti juttatásokra, amelyek bárki számára megkötés nélkül igénybe vehetőek.

c,) A kuratóriumi elnök vagy tag, illetve az annak jelölt személy köteles előzetesen tájékoztatni az Alapítványt, illetve a többi érintett közhasznú szervezetet, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt vezető tisztséget.

d,) Két évig nem lehet kuratóriumi elnök ill. tag az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be (az annak megszűnését megelőző két éven belül legalább egy évig) vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

e,) A kuratóriumi elnök ill. tag az alapítóval nem állhat sem közeli hozzátartozói kapcsolatban (Ptk. 685.§ b) pont), és sem munkaviszony, sem egyéb, utasítási vagy irányítási jogot biztosító jogviszony nem fűzheti hozzá.

VII. Az Alapítvány felügyelő szerve

Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Alapítvány éves bevétele az 5 millió Ft-ot meghaladja, akkor felügyelő szervként a jelen Alapító Okirat módosításával Pénzügyi Ellenőrző Testületet hoz létre. A kuratórium elnöke, ill. tagjai kötelesek az 5 millió Ft-os határ túllépését haladéktalanul jelezni az Alapítónak.

VIII. Az Alapítvány képviselete

Az Alapítványt a kuratóriumi elnök képviseli, és ő gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány dolgozói fölött.

A kuratóriumi elnök az Alapítványt akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja alá.

Az Alapítvány bankszámlája (bankszámlái) fölötti rendelkezési jogot a kuratóriumi elnök és Hordós László kuratóriumi tag együttesen gyakorolják.

IX. Az Alapítvány és a nyilvánosság viszonya:

Az Alapítvány működése, szolgáltatásainak igénybevételi módja, beszámolói nyilvánosak, az ezekre vonatkozó határozatokat az Alapítvány, a Budapesti V. kerületi Önkormányzat lapjában és az Interneten (honlapon) nyilvánosságra hozza.

A pályázatok kiírását és a nyertesek ismertetését a kuratórium, az Interneten (honlapon) és sajtó útján, a Budapesti V. kerületi Önkormányzat lapjában kétszer közzéteszi. A pályázat sajtóban közölt szövegének tartalmaznia kell a megcélzottak körének megjelölését, a pályázati feltételeket, a támogatott célt, a pályázatok benyújtásának módját, formáját és határidejét, valamint az értékelés időpontját.

A kuratórium évente sajtó útján, a Budapesti V. kerületi Önkormányzat lapjában és az Interneten (honlapon) közzéteszi közhasznúsági jelentését az Alapítvány tevékenységéről és az elnyert pályázatokról, valamint az éves beszámolóját. Az éves beszámolónak tartalmaznia kell az Alapítvány alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait.

Bárki által megtekinthető iratok:

1.) Határozatok Könyve

2.) Pályázati kiírások

3.) Alapító okirat és ennek módosításai, valamint az Alapítvány bejegyzéséről és a módosítások átvezetéséről szóló végzések

4.) Közhasznúsági jelentés

Ezeket az iratokat az Alapítvány köteles öt évig megőrizni, azokba az érdeklődők - a kuratóriumnál történt előzetes bejelentkezés után - az Alapítvány székhelyén betekinthetnek és róluk saját költségükön, másolatot készíthetnek.

X. Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnik, ha a tevékenységének szükségességét kiváltó okok megszűnnek, vagy megszűnését a bíróság elrendeli.

Ha az Alapítvány megszűnik, vagyonának hovafordításáról a bíróság dönthet, azzal a kikötéssel, hogy azt az Alapító eredeti célkitűzéseinek megfelelően használja fel.

Az Alapítványra egyebekben a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. tv. vonatkozik.

Budapest, 2001. október 6.

Módosítva 2002. április 5.

Másodszor módosítva: 2005. április 15.

Budapest, 2005. április 15.

Templomos Lovagrend - Krisztus Szegény Lovagjainak Rendje Magyar Preceptoria

Alapító

Képviselője: Lakatos Sándor preceptor